Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA

PRZETWARZANIA DANYCH

OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CyberSkiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (adres: Pogodna 36, 20-337 Lublin), KRS: 0000791988, NIP: 9462689779, REGON:383698245
 2. Sklep CyberSkiller przetwarza dane osobowe użytkowników, zgodnie z obowiązującym prawem, w zakresie niezbędnym do poprawnego działania serwisu. Przetwarzanie tych danych prowadzone jest m.in. w celu uwierzytelnienia użytkownika podczas logowania się w serwisie.
 3. Użytkownik ma możliwość wglądu, oceny oraz aktualizacji udostępnionych do przetwarzania swoich danych osobowych, które zapisane są w tzw. profilu użytkownika. Użytkownik ma możliwość samodzielnej aktualizacji danych osobowych, poprzez ich edycję w profilu użytkownika. Może w tym celu także skontaktować się z administratorem przesyłając swoje żądanie na adres e-mail: [email protected] .

Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Sklep CyberSkiller w zależności od celu może zbierać i następnie przetwarzała następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. adres wykonywania działalności gospodarczej,
  4. numer NIP,
  5. numer telefonu,
  6. dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
  7. szczegóły składanych zamówień,
  8. numer rachunku bankowego,
  9. adres IP,
  10. aktywność w odniesieniu do wiadomości wysyłanych w ramach newslettera.
 2. Zebrane dane osobowe będę przetwarzane w celu: 
  1. Rejestracja konta użytkownika.
  2. Składanie zamówienia.
  3. Przesyłania reklamacji lub odstąpienia od umowy.
  4. Zapisanie się do newslettera.
  5. Kontakt z CyberSkiller.
  6. Udostępnienie i utrzymywanie zdalnej platformy do prowadzenia platformy edukacyjnej w środowisku sprzętowo-programowym.
  7. Dostarczenie usługi wsparcia technicznego (instalacji, konfiguracji, naprawy, odzyskania po awarii, przygotowania rankingów z bazy danych itp.) w środowisku sprzętowo-programowym administratora.
  8. Dostarczenie licencji systemu do prowadzenia zajęć wraz z usługą wsparcia technicznego w zakresie instalacji, konfiguracji, zabezpieczenia, odzyskania danych po awarii, itp. w środowisku sprzętowo- programowym administratora. 
 1. Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:
  1. mechanizm strony i systemu newsletterowego gromadzą adres IP,
  2. mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.

Szczegółowy opis celów i czynności przetwarzania danych

 1. Konto użytkownika
  1. zakładając konto użytkownika, musisz podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możesz posiadać konto, nie podając tych dalej idących danych. W takiej sytuacji, składając zamówienie będziesz musiał te dane wprowadzić ręcznie. 
  2. Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Ci składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez OVH sp. z o.o.
  5. Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.
  6. W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 1. Zamówienia
  1. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
  2. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez
   OVH sp. z o.o.
  4. Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu ifirma.pl. Faktury przekazywane są do Kancelarii Podatkowo-Rachunkowej „KUBA” sp z. o.o. 
  5. Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.
  6. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  7. W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.
  8. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 1. Newsletter
  1. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.
  2. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
  3. Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego Mailerlite i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Mailerlite LLC.
  4. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
  5. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 1. Reklamacje i odstąpienie od umowy
  1. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.
  2. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
  4. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.
 2. Kontakt e-mailowy 
  1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
  2. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Rejestracja profilu użytkownika na platformie CyberSkiller oraz każdorazowe zalogowanie się w platformie CyberSkiller oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w którym osoba, której dane dotyczą w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w zakresie niezbędnym do poprawnego działania aplikacji.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wystarczy w tym celu skontaktować się z administratorem CyberSkillera przesyłając swoje żądanie na adres e-mail: [email protected]
 2. Dodatkowo użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z serwera platformy CyberSkillera poprzez wysłanie swojego żądania na adres e-mail: [email protected]
 3. Wycofanie lub nieudzielenie zgody na przetwarzane danych osobowych lub usunięcie tych danych z serwera może uniemożliwić w przyszłości uwierzytelnienie i korzystanie z platformy CyberSkiller.
 4. (Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)).

Zgoda na wykorzystanie plików cookies (tzw. ciasteczek)

 1. Platforma CyberSkiller używa plików cookies. Przechowywane w tych plikach informacje pozwalają dostosować serwis do potrzeb użytkownika oraz wykorzystywane są w celach statystycznych. Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik korzystający z serwisu WWW nie wyłączy w przeglądarce możliwości stosowania plików cookies oznacza to, że wyraża zgodę na ich stosowanie w tym serwisie. Dodatkowe informacje na temat plików cookies są dostępne pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .
 2. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę użytkownika na powyższe działania.